Dr. Almási József: Tagozati igények és vállalási készségek, javaslatok | Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat

Dr. Almási József: Tagozati igények és vállalási készségek, javaslatok


BEVEZETÉS:

 
Az MMK elnöksége kezdeményezése alapján 2008. év őszén Dr. Scharle Péter alelnök vezetésével a tagozatok elnökei többször foglalkoztak a Tagozatok MMK-ban betöltött szerepével, helyzetével és a jövőbeni teendőkkel.
 
Ezen témához született tagozati összefoglalót és javaslatot az alábbiakban mutatjuk be.
 
 
1.      TAGOZATI FELADATOK:
 
Az MMK Alapszabály 3.8.2. pontja (A/28) alapján az MMK
 
(A/28) Közfeladatokat
          Érdekképviseletet
          Önigazgatást
          Szakmai képviseletet lát el.
 
A szakmai tagozatok feladata az országos kamara alapszabályának 2. pontjában megfogalmazott, a tagozat szakterületét érintő feladatok ellátása:
a)      a tervezői és szakértői jogosultság elbírálásához és a névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai véleményadás és a véleményadás ügyrendjének, valamint irányelveinek és a véleményadás ügyrendjének kidolgozása,
b)      módszertani útmutatók, segédletek, irányelvek kidolgozásának kezdeményezése,
c)      a szakmai illetékességüket érintő felsőoktatási képzési, illetve továbbképzési céloknak és azok tartalmának, a képesítési követelményeknek véleményezése,
d)      közreműködés a - szakmai illetékességüket érintő - műszaki szabályozási, szabványosítási, akkreditálási és minőségügyi tevékenységben,
e)      közreműködés a mérnöki tervezői, illetve szakértői tevékenység minőségbiztosítási rendszerének kialakításában,
f)közreműködés a szakterületet érintő, a mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabásának a hozzá tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeinek kidolgozásában,
g)      közreműködés a fiatal mérnökök szakmai gyakorlati képzésének szervezésében, elősegítve az önálló tevékenységre, a szakmai jogosultság megszerzésére való felkészülésüket,
h)      a mérnökök tájékoztatása a Mérnök Újságon keresztül és Internetes úton,
i)együttműködés szakmai kérdésekben a kapcsolódó tudományos egyesületekkel, illetve azok szövetségeivel, más kamarákkal,
j)közreműködés a tagozat szakterületeit érintő - jogszabály alkotására, program elfogadására, átfogó intézkedés meghozatalára irányuló - előterjesztések esetében a kamara véleményének kialakításában, különösen a jogosultságokkal kapcsolatos jogszabályok esetében,
k)      közreműködés a végzős egyetemi és főiskolai hallgatók részére diplomadíjak kitűzésében, odaítélésében,
l)tervpályázatokhoz bíráló bizottsági tagok delegálása,
m)    figyelemmel kíséri a tagozat szakterületén, a mérnöki etika érvényesülését és a szakterület, illetve tagság erkölcsi, anyagi elismertségét; szükség esetén észrevételt, illetve ajánlásokat tesz az országos kamara etikai bizottsága, illetve elnöksége felé.
n)      részt vesznek a Kamara Szakmai Szabályzatainak kidolgozásában (pl ,tervellenőri szabályzat, jogosultság, stb)
 
2.    A 2008-BAN ELLÁTOTT TAGOZATI FELADATOK
 
-       Jogosultsági vizsgajegyzet aktualizálása
-       Jogosultsági vizsgáztatásban részvétel
-       Átsorolási hibák korrigálása
-       Minősítések végzése
-       Minősítési ügyrend kidolgozása
-      Vezető tervezői cím, kiemelkedően gyakorlott rész-szakterületeken minősítés végzése
-       Továbbképzési ügyek intézése
-       Távoktatás szervezése
-       Új, illetve kamarai szabályzatok módosításának véleményezése
-       EC-szabvány: Földrengésre tervezés, szakértőkkel tárgyalás, tagozati állásfoglalás
-       Tervellenőrzés beindítása
-       MÉDI átdolgozásban közreműködés: Honorárium és Minőség
-       Zielinski díjra, Menyhárd díjra felterjesztés előkészítése
-       Szervezetfejlesztési kérdésekkel foglalkozás
-       2008. évi egyetemi felvételi eredmények értékelése.
 
Az elnökségi ülések eredményességének elősegítése, a szélesebb körű tájékoztatás érdekében bevezettük, hogy az elnökség és minősítő bizottsági tagokon kívül meghívást kaptak a jogosultsági vizsgabizottság, a továbbképzési bizottság tagjai, valamint a területi kamarák szakcsoportjainak elnökei.
 
Az elnökségi ülésre írásos előterjesztések készültek és az elnökségi ülések közötti időszakokban kapott infokat szintén továbbítottuk.
 
 
 3.    A FELADATVÁLLALÁS FELTÉTELEI JELENLEG
 
Az MMK a tagozati elnökségi üléseknek helyiséget biztosít.
 
Az MMK titkárság részéről referens nincs.
 
Az összes előkészítést, adminisztrációt, a jelentéseket a Tagozati Elnökség tagjai végzik.
 
A tagozat pénzügyi keretéből (évi cca. 900 eFt) került fedezésre a Menyhárd díj, és a Minősítő Bizottság elnökének szerény „jutalmazása”.
 
Egyéb költségekre az MMK- juttatásból nem telik!
 
4.    JAVASLAT A TAGOZAT HATÉKONYABB MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEIRE
 
A Tagozat hatékonyabb működése érdekében az alábbi javaslat született:
 
4.1.   Az MMK országos titkárságának működési szabályzatának (OSZMSZ) megalkotása (2007 és 2008 évi tervezetük továbbfejlesztése).
 
Ebben többek között szerepeljen a „Tagozatok Irodájá”-nak felállítása, működtetése, feladatai: (az illetékes MMK – alelnök felügyelete mellett, biztosítva az MMK elnökséggel a szoros kapcsolatot)
 
-      Kapcsolattartás, információ áramlás a Főhatósággal (az aktuális kérdésekben a Tagozati elnök bevonásával).
-      Törvények előkészítése jogi iroda bevonásával, főhatóság által kezdeményezett törvények véleményezésének megszervezése (tagozati elnökök bevonásával).
-      Szakmai szabályzatok kidolgozása, ápolása, módosítása tagozatok bevonásával.
-       Szakmai állásfoglalások készítése – tagozatok bevonásával.
-       Szakmai segédletek kiadásának szervezése és ennek kiadási költségeinek fedezése.
-       Kapcsolattartás tagozati, szakcsoporti elnökökkel.
-       Minősítések előkészítése, befejezése, adminisztratív munka végzése.
-       MMK illetékesének részvétele a Tagozati üléseken.
-       MMK elnökségi határozatainak tagozatra vonatkozó részeinek feldolgozása, végrehajtás
szervezése.
-       A tagozati hírek szerkesztése, szoros kapcsolattartás az MMK informatikai (Internetes) csoportjával, fórumával.
-      Mindezek zökkenőmentes lebonyolításához Virtuális csoportmunka működtetése. (Tagozati elnökök, elnökségi tagok, szakcsoportok elnökeivel a kapcsolattartás).
 
 
 4.2.   Tagozati ügyrend kialakítása
 
     Itt a 2008. októberi tervezet befejezése lenne szükséges
 
 
4.3.   MMK pénzügyi szabályzatának kidolgozása, különös tekintettel a Tagozatok pénzügyi gazdálkodására (lásd Szőllőssy Gábor 2009. jan. változatának továbbfejlesztése).
 
4.4.   Területi Kamarák szakcsoportjaival a szorosabb együttműködés biztosítása
 
-        Területi kamarák titkársága biztosítsa az információ áramlást a szakcsoportok elnökei felé.
-       Szakcsoport elnökök kapcsolattartásának segítése a kamarai tagokkal (Virtuális iroda itt is).
-        A szakcsoportoktól jövő kérdések továbbítása a Tagozati Iroda (tagozati elnökök) felé.
-         A szakcsoportok általános érdeklődésre tartó szakmai előadásainak szervezése, segítség igénylése a Tagozattól
-        Együttműködés a szakcsoportokkal a szakmai minőség biztosítása érdekében, egységes tervszolgáltatás biztosítása.
-         A területi kamaráknál folyó minősítés egységesítésének elősegítése.
 
 
 Budapest, 2009. március 10.
 
 Összeállította:
 
 Dr. Almási József
 TT alelnök